Friday, July 24, 2009

اعتراض دانشجویان به انتصاب ‌مشایی

به نظرم باید برای دانشجویان بسیجی یک واحد یا بیشتر " دیکته" در دانشگاه در نظر گرفته بشود. استئفا یا استعفا؟

No comments:

Post a Comment