Wednesday, July 29, 2009

انتخاب را دوباره انتخاب کنید

خبرگزاری انتخاب، بار دیگر فعالیت خبری خود را با آدرس جدید خود www.entekhabnews.org آغاز کرد. شرایط پیش، حین و پس از انتخابات و همچنین مجموعه ای از فشارها باعث شد اطلاع رسانی "صحیح" ، مردمی و غیر جناحی "انتخاب" گرچه از سوی معاون دادستان تهران "ایجاد اخلال در امر انتخابات" خوانده می شود، اما نهایتاً منجر به توقف فعالیت "انتخاب" شد ...و شاید تا پرتگاه تعطیلی کامل، اندک فاصله ای نبود... اما "انتخاب" همانطور که 10 بار در دولت گذشته بی هیچ دلیل و توجیهی فیلتر شد، مانند همه ی روزهای پس از "فیلترینگ" ، اینک با انگیزه و انرژی بیشتر وارد عرصه اطاع رسانی شده است

No comments:

Post a Comment