Wednesday, July 29, 2009

درگیری مردم یاسوج با مزدوران حکومتی ودستگیری دو دختر دانشجو

شماره ۳۲ پنجم مرداد ماه ۱۳۸۸ درگیری مردم یاسوج با مزدوران حکومتی ودستگیری دو دختر دانشجو بنا برخبر دریافتی از خبرنگار آژانس ایران خبر روز شنبه سوم مرداد مردم یاسوج با سر دادن شعارهای ضدحکومتی در مقابل استانداری تجمع کرده و با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. در این درگیری چند تن از مأموران لباس شخصی دو دختر دانشجو به نامهای سارا کبوری وافسانه رسولی را با باتون مورد ضرب و شتم قرار داده و سوار خودرو کردند و با خود بردند که این اقدام مورد اعتراض و انزجار مردم قرار گرفت.مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی برای متفرق کردن مردم از تیراندازی هوایی، گاز اشک آور و ماشین آبپاش استفاده کردند.این اعتراض که از ساعت ۱۷ و سی دقیقه شروع شده بود، تا ساعت۲۱ ادامه داشت

No comments:

Post a Comment