Wednesday, July 29, 2009

نه نشد !با بستن به اصطلاح کهريزک تازه بايد به مردم پاسخ دهيد چرا و چه کسانی آن را باز کرده بودند

بسی خيال خام که قائله را با این نمايشات خطم کنيد .اگر تا ديروز فقط رائ مان را ميخواستيم حالا اسم تک تک بازجويان و شکنجه گران و قاتلان و آنانی که به ایشان فرمان ميدادند را هم ميخواهيم. نميتوانيد با آزاد کردن فقط چند زندانی و بستن به اصطلاح يک بازداشتگاه ما را به خانه هايمان بفرستيد. ديگر نه راه پس داريد و نه پيش

No comments:

Post a Comment