Thursday, July 30, 2009

علیرضا افتخاری روزنامه نگار سابق ابرار اقتصادی در ٢٥ خرداد کشته شده است

گزارشگران بدون مرز با کمال تاسف خبر کشته شدن علیرضا افتخاری خبرنگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی را تائید می کند. این روزنامه نگار ٢٩ ساله در اثر ضربات باتوم بر سرش و خونریزی مغزی در تاریخ ٢٥ خرداد ماه کشته شده است، اما پیکرش در تاریخ ٢٢ تیر ماه به خانواده اش تحویل داده شده است. علیرضا افتخاری از روزنامه نگاران ارشد روزنامه ابرار اقتصادی و به مدت ٥ سال و تا سال گذشته با این روزنامه همکاری داشته است. گزارشگران بدون مرز با ابراز تاسف عمیق خود و تسلیت به خانواده این روزنامه نگار، جامعه مطبوعاتی و مردم ایران در این باره اعلام می کند " ما قاطعانه از مقامات ایران خواهان پاسخ در باره قتل این روزنامه نگار و روشن شدن علت و چگونگی کشته شدن وی هستیم. ما همچنان نگرانی خود را از وضعیت سلامت روزنامه نگاران زندانی که از همه حقوق خود محروم شده اند، اعلام می کنیم

No comments:

Post a Comment