Thursday, July 30, 2009

پلیس مهندس موسوی را مجبور به خروج از بهشت زهرا کرد/جلوگیری از ورود مردم به مصلی

خبرنگار رخداد گزارش داد: نیروی انتظامی تعدادی از سوگواران را در بهشت زهرا بازداشت کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاست رخداد(Rokhdad.org)، نیروی انتظامی به میرحسین موسوی فشار اورده است تا بهشت زهرا را ترک نماید.

هزاران نفر بر سر مزار ندا اقا سلطان جمع شده اند و در حال سوگورای برای او بودند.پلیس در این میان، تعدادی از انان را بازداشت کرد.حدود بیست پلیس ضد شورش به سمت مزار ندا اقا طلان رفتند و سعی کردند تا با پرتاب گاز اشک اور جمعیت سوگوار را متفرق سازند.

خبرنگار رخداد در ادامه گزارش داد: حدود 500 پلیس ضد شورش در محل حضور دارند. زمانی که میرحسین به بهشت زهرا رسید، مردم به سمت ماشین او رفتند و شعار موسوی موسوی حمایتت می کنیم دادند.
نیروی انتظامی به میرحسین فشار می اورد تا از ماشین پیاده نشود و برگردد. نیروی انتظامی همچنین به مردم هشدار می دهد که در صورت عدم ترک بهشت زهرا با برخورد مواجه می شوید.

میرحسین از ماشین پیاده شد، در همین حال نیروهای ضد شورش به دور میرحسین حلقه زدند و به او گفتند که بر سر مزار ندا اقا سلطان نرود، اما او به ان مست حرکت کرد.


مهدی کروبی دیگر کاندیدای انتخابات در محل حضور یافته بود. همچنین، جعفر پناهی کارگردان سرشناس و حامی میرحسین که دیروز بر سر مزار ندا اقاسلطان امده بود دستگیر شد.

در اخر، نیروی انتظامی موسوی را مجبور کرد تا از بهشت زهرا خارج شود.

از طرفی دیگر، بسیاری از معترضان به سمت مصلی در حرکت بودند و در عین حال پلیس در مقابل درب مصلی در حالت اماده باش قرار گرفته بود.

خبرنگار رخداد در ادامه گزارش داد: در اطراف مصلی بسیاری از هوادارن جمع شده بودند و در حال شعار دادان به نفع موسوی بودند. پلیس در این زمان با یورش به انها قصد در متفرق کردن جمعیت داشت.

در همین حال، لباس شخصی ها از راه رسیدند و با باتوم به جان معترضان افتادند. پلیس به ماشینهایی که با بوق زدن قصد حمایت از معترضان داشت برخورد می کرد و شیشه های ماشینها را می شکاند.

نیروی انتظامی تعداد زیادی از هواداران موسوی و کروبی را در عباس اباد بازداشت کرد. در خیابان تخت طاووس مردم زباله ها را به اتش کشیدند و در همین حال پلیس از رفتن انان به مصلی جلوگیری می کرد

No comments:

Post a Comment