Thursday, July 30, 2009

بیش از هزاران نفر با شعار مرگ بر دیکتاتور بدون ترس از مامورین در جلوی مصلی

بر طبق اخرین گزارشها در پرشین رادیو ، تعدادی از روحانیون بلند پایه و ورزشکاران به نام در جمع مردم حضور دارند.همچنین مردم از بزرگراه مدرس نیز به سمت مصلی در حرکتند. حضور مردم به قدری است که مامورین درمانده هستند

No comments:

Post a Comment