Thursday, July 30, 2009

گزارش ها حاکی است مسئولان امنیتی خانواده ندا آقاسلطان را زیر فشار گذاشته اند - راديو فردا

امروز چهلمين روز کشته شدن ندا آقاسلطان و شماری ديگر در اعتراضات ۳۰ خرداد ماه در تهران است. گزارش های رسيده از تهران حاکی است مسئولان امنيتی جمهوری اسلامی از صبح امروز خانواده ندا را زير فشار گذاشته اند تا از رفتن بر سر مزار او در بهشت زهرا خودداری کنند. برپايه گزارش ها، خانواده ندا گفته اند که برغم فشارها ساعت ۴ بعد از ظهر امروز به بهشت زهرا خواهند رفت. ميرحسين موسوی و مهدی کروبی نيز اعلام کرده اند که در ساعت ۴ بعد از ظهرامروز برای گراميداشت کشته شدگان، بر سر مزار نداآقا سلطان در قطعه ۲۵۷ بهشت زهرا حاضر می شوند

No comments:

Post a Comment