Friday, July 31, 2009

در ایران دیوار ترس فرو ریخته است

مفسر فیگارو معتقد است که آیت الله خامنه ای که بطور سنتی بر فراز جناح های سیاسی کشور قرار داشت و نقش داور نهائی را در برابر آنها ایفا میکرد، در جریان انتخابات اخیر این نقش را به کناری گذاشت و با دفاع آشکار از محمود احمدی نژاد خود را در معرض تیر اتهامات معترضان به انتخابات قرار داد. به عقیدۀ نویسنده، این که اخیراً موج اعتراضات علیه رهبر جمهوری اسلامی شدت بی سابقه ای گرفته است، نشان از بحرانی دارد که رژیم اسلامی تاکنون بخود ندیده بود. نویسنده معتقد است که پیام این اعتراضات در مطبوعات کشور باید در لابلای خطوط جستجو کرد. بعقیدۀ نویسنده، گرچه ممکن است این نوع اعتراضات عواقب هولناکی داشته باشد، ولی دیوار ترس فرو ریخته است

No comments:

Post a Comment