Thursday, July 30, 2009

فرشته قاضی: خیابان های اطراف مصلی، ولیعصر، بهشتی، مفتح و ونک درگیری است

به نزدیکترین خیابان به محل سکونتتان به مردم بپیوندید. هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. مراقب خد باشید که مراسم مذهبی نزدیک است. قدرت مردم را به حکومت کودتا می چشانیم
وسیما در خیابان جام جم در حلقه مردم است

No comments:

Post a Comment