Wednesday, July 29, 2009

حجاريان امروز آزاد می‌ شود

سعيد حجاريان از فعالان سياسی كه در حوادث اخير بازداشت شده بود، روز چهارشنبه 7 مرداد ماه از زندان آزاد می ‌شود. دفتر سخنگوی قوه‌ ی قضائيه اعلام كرد: اين آزادی در راستای اجرای دستورات آيت ‌الله هاشمی شاهرودی خطاب به دادستانی تهران مبنی بر رسيدگی سريع به وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات صورت می ‌گيرد. وكيل مدافع سعيد حجاريان دقايقی پيش از انتشار خبر قوه ی قضائيه به خبرنگار ايسنا گفت: سعيد حجاريان هنوز آزاد نشده است و در زندان به سر می ‌برد

No comments:

Post a Comment