Thursday, July 30, 2009

شریعتمداری:کشته شدگان اخیرتوسط اوباش استخدام شدهء خاتمی و موسوی به قتل رسیده اند

شریعتمداری نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان مدعی شد که برخی کشته شدگان وقایع بعد از انتخابات را اوباش استخدام شده توسط خاتمی و موسوی به قتل رسانده اند! در ستون گفت و شنود کیهان که توسط خود حسین شر یعتمداری نوشته می شود آمده است: گفت: اسناد فراواني به دست آمده كه برخي از شركت كنندگان در آشوب هاي تهران توسط اراذل و اوباشي كه موسوي و خاتمي استخدام كرده بودند كشته شده اند. گفتم: اگر اين اسناد هم به دست نمي آمد معلوم بود كه اين دو نفر متهم اصلي قتل ها هستند. گفت: پس بگو كه چرا اصرار دارند براي كشته شده ها مراسم بگيرند! گفتم: خب! معلومه! دارند نعل وارونه مي زنند كه از محاكمه و مجازات فرار كنند. گفت: با اينهمه اسناد موجود و اعتراف كساني كه از موسوي و خاتمي براي قتل و غارت دستور گرفته اند و شكايت خانواده مقتولين چه مي كنند؟! گفتم: دانش آموزي بعد از امتحان به مادرش گفت؛ مامان جون! دعا كن تا فردا صبح قله دماوند 21 متر كوتاه تر بشه! مادرش با تعجب پرسيد؛ اين چه آرزويي است؟ و پسرش جواب داد؛ آخه سر امتحان ارتفاع قله دماوند رو به جاي 5681 متر، نوشته ام 5660 متر

No comments:

Post a Comment