Friday, July 24, 2009

آهای بسیجی ، پاسدار، زندانبان! کمک کنید، بچه ها را در زندان دارند سلاخی می کنند

چرا جسد بی جان کسانی را که طبق شهادت شاهدان عینی دستگیر شده بودند، تحویل خانواده می دهند. آهای مردم چه خبر است؟ حتی جنگ هم قانون داره که جان اسرا حفظ بشه. آهای بسیجی ، پاسدار، آهای اطلاعاتی این ماجرا به جز کثافت چیزی برای شما بجا نمی گذاره. بکشید بیرون خودتون رو از این منجلاب. از کثافت بکشید بیرون خودتون رو.ببینید چرا بچه ها رو دارن تو زندان سر به نیست می کنن. چه خبر شده که این همه درنده شدن؟ پلهای برگشت رو پشت سرتون اجازه ندید خراب کنن. اجازه ندید به نام تک تک شما جنایت کنن. اینها دارن غرق می شن. نگذارید شما را هم با خودشان غرق کنند

No comments:

Post a Comment