Sunday, July 26, 2009

تلویزیون العربیه فاش ساخت:توطئه باند خامنه ای در خبرگان براى حذف رفسنجانى از صحنه سیاسى

تلویزیون العربیه در گزارشی به نقل از منبعی در تهران فاش ساخت، بیانیه اکثریت اعضاى مجلس خبرگان، بخشى از طرحى است که از طرف محمد یزدی، احمد جنتی و مصباح یزدی براى حذف رفسنجانى از صحنه سیاسى هدایت مى شود. این شبکه خبری در گزارش خود گفت، طرفداران ولى فقیه خواستار پاکسازى ارگانهای اصلى حکومت از نفوذ دیگران شدند. در صدر این ارگانها، مجلس خبرگان رهبری است که هاشمى رفسنجانى ریاست آن را برعهده دارد. از طریق یکى از اعضاى عالیرتبه این نهاد در ایران مطلع شدیم بیانیه ای که روز جمعه به اکثریت اعضاى خبرگان نسبت داده شده است و از رفسنجانى خواسته موضعش را تصحیح کند، بخشى از طرحى است که توسط احمد جنتى، دبیر شوراى نگهبان و محمد یزدى و مصباح یزدى هدایت مى شود تا هاشمى رفسنجانى را بطور کامل از معادلات سیاسى حذف کنند. این منبع مى گوید بیانیه اکثریت مجلس خبرگان توسط مصباح یزدى تنظیم شده است

No comments:

Post a Comment