Sunday, July 26, 2009

اضافه حقوقی که فقط برای دوماه پرداخت شد

به نوشته روزنامه اعتماد، مبالغ اضافه شده به حقوق کارکنان دولت در دو ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دهم، از فیش حقوقی تیرماه حذف شده و به روال سابق بازگشته است. اعتماد نوشت: اضافه حقوق فوق که در آن ایام نیز انتقادات فراوانی را از رئیس دولت نهم سبب شده و منتقدان آن را دارای اهداف انتخاباتی می‌دانستند، در کنار واریز ناگهانی سود سهام عدالت، از جمله اعتراضات کاندیداهای رقیب محمود احمدی‌نژاد است. کارمندان دولت از این اتفاق حیرت زده شده‌اند

No comments:

Post a Comment