Friday, July 24, 2009

سی سال تمام میخواستند با زور انقلاب به جهان صادر کنند و نتوانستند، ما در کمتر از سی روز دنیا را سبز کردیم

دنیا با ماست و هر روزی که میگذرد خبرهایش را میخوانیم که هنرمندان، نقاشان، عاشقان، طراحان، متفکران، دلسوخته ها و مهربانان دنیا، همه آنهائی که دلشان در هوای عشق و زیبائی و صلح‌ میتپد، با تمام وجودشان جذب جنبش سبز عاشقانه ما میشوند. به قول مولانا، در جهان هرچیز چیزی جذب کرد / گرم گرمی را کشید و سرد سرد * ناریان مر ناریان را جاذبند / نوریان مر نوریان را طالبند . اینها در سی سال تمام تنها عکس العملی که توانستند از جهانیان «جذب» کنند خشونت بود و تحریم و جنگ و تهدید، و ما در همین یک ماه و نیم هرچه مهر و محبت و عشق و سبزی است را به خود کشیده ایم. آیا همین یک نکته کافی نیست که نشان بدهد ما که ایم و اینان چه اند؟

No comments:

Post a Comment