Saturday, July 25, 2009

وعده ء ما امروز در مراسم مسجد بلال در کنار موسوی و کروبی

موسوی و کروبی امروز در مراسم مسجد بلال شرکت می کنند ،پس ما هم میرویم و برای تمام شهدا عزاداری میکنیم

No comments:

Post a Comment