Saturday, July 25, 2009

مهاجرانی:از جوانه خون ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی و محسن روح الامینی آینده دیگری بدون نشانی از استبداد پیش روی ماست

امروز یادداشت سردار علایی در باره شهید محسن روح الامینی را خواندم. پس از آن صحبت خانم پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی در جلسه شورای شهرتهران را گوش کردم. به سراغ " خاموشی دریا" رفتم. خاموشی دریا؟ مقاومت در برابر سرکوب و ستم و فریب. بر خاموشی دریا دیباچه ای نوشته شده است. دیباچه با این عبارات تمام می شود: " فکر می کنم که چند روز پیش در دشت های ما غلتک های چدنی سنگینی روی گندم بهاره کشیده اند. کسانی که برموز کار زراعت واقف نیستند شاید خیال می کردند که جوانه های تازه گندم در آن میان خرد شده و آینده خرمنی نخواهد داد. ولی مثل هر سال، روستائیان ولایت ما قطعا به خود گفته اند: با این عمل ریشه ها در خاکی عمیق تر جای می گیرد و سبزه محکم تر می روید

No comments:

Post a Comment