Sunday, July 26, 2009

به اطلاع رسانی فوقِ سریع نیازمندیم

بنا بر اخبار تائید شده، مراسم ختم محسن روح المینی امروز یکشنبه ساعت 4 در مسجد بلال (مسجد صدا و سیما !) با حضور موسوی و کروبی برگزار می شود. با توجه به اینکه این مراسم اولین ختم "عمومی و بدون منع قانونی" یکی از شهداست، حضور سبز ها موجب قوت قلب خانواده این شهید و دیگر شهدا و نشانه همبستگی ما خواهد بود. در این فرصت کم رسانه شمائید

No comments:

Post a Comment