Sunday, July 26, 2009

نماینده مجلس خبرگان : بیانیه صادر شده بیانیه مجلس خبرگان نیست

نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري گفت: بیانیه صادر شده توسط خبرگان بیانیه مجلس خبرگان نیست. آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی با بیان اینکه عده ای از اعضای مجلس خبرگان جمع شده و بدون حضور اعضای آن بیانیه ای صادر نمایند این بیانیه ، بیانیه مجلس خبرگان نیست بلکه بیانیه تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان می باشد. وی بابیان اینکه نمایندگان مجلس خبرگان حق دارند هرگونه بیانیه ای را صادر نمایند افزود: جمع آوری تلفنی امضاء و آنهم در حالی که بیشتر اعضای خبرگان در شهرهای مختلف پراکنده شده اند نمی تواند بعنوان بیانیه این مجلس بحساب آید

No comments:

Post a Comment