Thursday, July 23, 2009

تحصیل علم در دانشگاه های انگلیس و آمریکا از دید خواننده کیهان

خواننده کیهان: يكي از عواملي كه مي تواند در درازمدت باعث فراهم كردن زمينه ايجاد كودتاي مخملين در ايران شود، تحصيل عده اي از افراد در دانشگاه هاي انگليس و آمريكاست. به همين دليل تحصيل ايرانيان در دانشگاه هاي انگلستان و آمريكا بايد ممنوع شود

No comments:

Post a Comment