Friday, July 24, 2009

مصباح يزدي: موضع مردم عادی ما در قبال ولایت مطلقه، باید اطاعت مطلقه باشد

پاسخها بر اساس استفتائات از دفتر مصباح یزدی تنظیم شده است: س: ایا ولایت فقیه مستقیما توسط مردم انتخاب می شود؟ ج: بدلیل اینکه عقل مردم قاصر از پی بردن به فقیه افقه ، اعدل، اعلم و اتقی می باشد، ولی فقیه بصورت غیر مستقیم و از طریق مجتهدین تایید شده از طرف شورای نگهبان انتخاب می شود و لذا بصورت انتخاب غیر مستقیم مردم می باشد. البته اینها همه ظواهر امراست و الا انتخاب مستقیما توسط خداوند تبارک و تعالی انجام می شود و اوست که دلهای مجتهدین مجلس خبرگان را بسوی ولی فقیه می گرداند. س: ایا ولایت فقیه محدودیت زمانی دارد (مثلا چهار یا پنج سال) یا مادام العمر است؟ ج: بدلیل اینکه ولی فقیه نایب امام معصوم ومنتخب و منصوب از طرف خداوند تبارک و تعالی است ، نامحدود و مادام العمر است. س: آیا ولی فقیه در مقابل سایرین پاسخگوست؟ ج: خیر ، ایشان فقط در مقابل خداوند تبارک و تعالی پاسخگوست و در مقابل سایر افراد غیر پاسخگوست. س:ایا ولی فقیه برای مردم عادی نقد شدنی است؟ ج:خیر همانگونه که عنوان شد عقل مردم عادی قاصر ازورود به این مسائل است و اساسا مردم عادی حق ورود به سیاست را به این معنا ندارند

No comments:

Post a Comment