Saturday, August 8, 2009

محمد رضا خاتمی :این حق مردم است جمهوری اسلامی را نخواهند


امروز روزنامه ی اعتماد مصاحبه ای را با آقای محدرضا خاتمی منتشر کرد که حاوی مطالب عمیق و مهمی بود که مهمترین بخش این مصاحبه، اظهارات ایشان در مورد مقبولیت جمهوری اسلامی نزد مردم است، آقای خاتمی در گفتگو با کیوان مهرگان می گوید"يکي از اهداف بزرگ اصلاح طلبان ارائه الگوي درست از جمهوري اسلامي است.ما جمهوري اسلامي خواه هستيم. البته اين کار سختي شده چون در ذهن مردم از جمهوري اسلامي همين اتفاقات نقش بسته است ولي ما نبايد از آرمان و اعتقاد خودمان دست بکشيم. اما من معتقدم جمهوري اسلامي که ما مي گوييم يک مزيت دارد و آن هم اين است که تحميل نمي شود. يعني وقتي مردم مي گويند ما جمهوري اسلامي نمي خواهيم، ما حق نداريم به مردم بگوييم «اشتباه مي کنيد، بايد بخواهيد». البته مي توانيم بگوييم ما جمهوري اسلامي را قبول داريم اما اگر هم نخواستند اين حق آنهاست و ما تلاش مي کنيم جمهوري اسلامي را درست به مردم نشان دهيم و آنها را مايل به جمهوري اسلامي کنيم. اين مزيت جمهوري اسلامي است که ما معتقديم بايد وجود داشته باشد. ما به هيچ وجه از جمهوري اسلامي خواهي دست برنمي داريم، اما آن را نقد و نفي مي کنيم با روش هاي قانوني و مسالمت آميز".
از نقطه نظر بنده شنیدن این جملات از زبان یکی از سران اصلاحات نقطه ی عطفی در مسیر رسیدن به آزاذی و دمکراسی در ایران است و نباید از این نکات مهم و تاثیرگذار در جنبش سبز مردم ایران به سادگی گذشت

No comments:

Post a Comment