Thursday, August 13, 2009

گاردین: نامه بیش از ششصد فرهیخته به بان کی مون: آقای بان عزیز به مردم ایران توجه کنید

در این نامه که از سوی اکبرگنجی و چند صد نفر محقق، ژورنالیست و مدافع حقوق بشر امضا شده است با توجه به ساختار قدرت و روش برگزاری انتخابات در ایران اعتراض شده است و قدرت بسیار رهبر ایران به عنوان مانعی برای تحقق دموکراسی و اجرای درست قانون معرفی گردیده است. در این نامه از سازمان ملل درخواست شده است تا به مردم ایران کمک کند و زمینه آزادی زندانیان را فراهم کند

No comments:

Post a Comment