Monday, August 17, 2009

کروبی: احمد خاتمی رشد جهشی و غیر معقول پیدا کرده است

كروبی با اشاره به سخنان امام جمعه تهران علیه خود گفت: ‌"‌آقایی كه در تهران از تریبون نماز جمعه چنین حرف هایی را می زند همان فردی است كه هرچه من از دیگران سوال كردم سوابقی از ایشان نداشتند و همان اندازه از دوستانش شنیدم كه در صف اول درس آیت الله منتظری می نشسته و در زمانی كه برخی از دوستان نزدیك از مواضع ایشان گله مند بودند ایشان به شدت از مواضع او حمایت می‌كرده است و پس از امام جز مخالفین درجه اول آیت الله منتظری تبدیل شد و از این طریق رشد جهشی و غیر معقول پیدا كرد.

No comments:

Post a Comment