Monday, August 17, 2009

انتقال 10 زندانی معترف به شکنجه جنسی به مکانی نامعلوم

ده نفر از زندانیانی که جلوی کمیته بررسی مجلس از شکنجه های جنسی سخن گفته بودند، به مکان نامعلومی منتقل شدند. یک منبع آگاه در این باره به خواهان صلح گفت: "تاكنون ده نفر جرات كرده و به تجاوز اعتراف كرده اند ولي متاسفانه همه آنها توسط مرتضوي بازداشت و یا از زندان به مكان نامعلومي منتقل شده اند." وی تاکید کرد: "این اقدام بدین دلیل است که دیگر زندانیان از افشای شکنجه ها وحشت کرده و آنها را کتمان کنند." این منبع آگاه افزود: "درست همان روزی که آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی با شکنجه دیدگان گفت و گو کرده بود، پس از خروج از زندان مدعی شد که زندانیان همگی از برخورد ماموران راضی بوده اند!" وی در پایان اضافه کرد: "اگر زندانیان راضی بودند، چرا اجازه ندادند نمایندگان اصلاح طلب وارد بندها شده و چرا در هر دیدار، دو بازجو هیئت تحقیق را برای فیلمبرداری و ضبط گفت و گوها همراهی می کردند؟" پس از این گفت و گو به یکی از ناظران حقوق بشر سازمان ملل موضوع را انتقال دادم، اما پاسخ و بی خیالی اش بیش از همه رنجم داد؛ "موضوع جدیدی نیست! در سال 2002 خانمی در زندان توسط 2 سرباز 17-18 بار مورد تجاوز قرار می گیرد. این خانم بعدا به آمریکا مهاجرت می کند و به سازمان ملل شکایت می برد، هیئت سه نفره ای از سوی سازمان ملل مامور بررسی ماجرا می شود. هیئت پس از بررسی تاکید کرد که به این خانم توسط ماموران ایرانی تجاوز شده است. همان زمان ما از ایران خواستیم تا به ما پاسخگو باشد، سخنگوی دولت هم مثل همیشه آمد و تکذیب کرد

No comments:

Post a Comment