Thursday, August 13, 2009

زنگ خبرگان برای رهبری به صدا درآمده است

شبکه جنبش راه سبز (جرس): آیت الله دستغیب: اینجانب صادقانه و خیرخواهانه عرض می کنم تا دیر نشده خبرگان برای اعادۀ حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیلۀ نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود، ببینید چه قدر محبوب خواهید شد و حفظ نظام این است، که باید بماند، و اشخاص می روند امّا اعمال و رفتار آنها باقی است./ بیت رهبری از تشکیل جلسه مجلس خبرگان نگران است. زیرا در چنین جلسه ای بی شک اعتراض به سوء تدبیر مدیران عالی کشور و ظلم به مردم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معنای این سخن یعنی عمل کردن مجلس خبرگان به وظیفه قانونی خود در ارزیابی عملکرد رهبری و تصمیم درباره عزل وی. ارسلان بساسيري دامنه اعتراض مردم ایران به مجلس خبرگان رهبری هم رسید، تا پس از سالها بی توجهی این مجلس به خواست مردم در نظارت بر عملکرد رهبری، بعنوان یک تکلیف قانونی، این مهم از سوی اعضای این مجلس نیز مطالبه شود. یک ماه پیش آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون برای حل بحران پیش آمده، نگاهها را به وظیفه قانونی این مجلس معطوف ساخت و اینک یک عضو دیگر، رسما خواهان تشکیل جلسه فوق العاده مجلس خبرگان شده است

No comments:

Post a Comment