Wednesday, August 12, 2009

آغاز تظاهرات با شعار مرگ بر دیکتاتور در جلوی بازار

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران آغاز تظاهرات مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور در جلوی بازار سرپوشیده بنابه گزارشات رسیده از بازار تهران لحظاتی پیش تعداد زیادی از مردم جلوی بازار سر پوشیده در خیابان 15 خرداد اعتراضات خود را با شعار مرگ بر دیکتاتور آغاز کردند. در حال حاضر مردم در پیاده روها رو در روی نیروهای سرکوبگر ایستاده اند. آنها ابتدا با چندین بار هو کشیده نیروهای سرکوبگر را به سخره گرفتند.صدای هو کردن نیروهای سرکوبگر از چندین نقطه به گوش می رسید. بعد از هو کردن نیروهای سرکوبگر جمعیت در جلوی بازار اقدام به شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. نیروهای سرکوبگر موتور سوار بصورت وحشیانه بسوی تظاهر کنندگان یورش بردند و با باتون آنها را مورد ضرب وجرح قرار دادند. نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و نیروی انتظامی ،بسیج و لباس شخصی ها در بازار تهران ،میدان 15 خرداد ،و مقابل دادستانی مستقر هستند. عمده نیروهای سرکوبگر در میدان 15 خرداد و دادستانی می باشند. علاوه بر نیروهای فوق نیروهای کلانتریها و همچنین تعدادی از نیروهای لباس مشکی سوار بر موتور و باتون بدست در میدان 15 خرداد مستقر شدند. نیروهای موتور سوار همچنان به مانور وحشت خود که بصورت گله ای و در حد فواصل 15 خرداد ،ناصر خسرو و میدان بهارستان ادامه میدهند. تعداد زیادی از مردم در آنجا حضور دارند و پیاده روها مملو از جمعیت است و مردم از نیروهای سرکوبگر هراسی ندارند. 21 مرداد 1388 برابر با 12 اوت 2009

No comments:

Post a Comment