Wednesday, August 12, 2009

خلخال که سهله، شلوار از پای زن و مرد مسلمان کندند و به آنها تجاوز کردند

این همه آقایان می گفتند و می گویند که حضرت علی وقتی شنیده خلخال را از پای یک زن یهودی در آورده بودند گفته است مرد مسلمان باید دق کنه!! حالا در جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، به نقل از وبلاگ بیداد، "خلخال که سهله، شلوار از پای زن و مرد مسلمان کندند و به آنها تجاوز کردند! اما هیچکی دق نکرده" که هیچ! مفتخر هم هستند و جایزه پیروزی و فتح هم می خواهند. وقاحت آن گروه از باصطلاح نمایندگان مجلس که طالب محاکمه کروبی و خاتمی و موسوی هستند را مرور کنید. همان ها که بسیار خوب هم میدانند که رئیس مجلس با اطلاع و آگاهی از پیروزی میرحسین موسوی شب شمارش آراء به او تلفنی تبریک گفته بود. شرف نداشته امثال احمد جنتی و احمد خاتمی و شیخ محمد یزدی را به یاد بیآورید که به هاشمی رفسنجانی گفتند: غائله را تمام کرده بودیم و حالا با نماز جمعه ایشان دوباره زنده شد

No comments:

Post a Comment