Thursday, August 13, 2009

گزارش رئيس كميسيون آموزش از ديدار با رئيس دولت احمدي نژاد حرف خود را زد نمايندگان هم حرف خود را

گروه سياسي: رسمي‌ترين ديدار نمايندگان مجلس با احمدي نژاد كه پس از انتخابات 22 خرداد و در آسـتـانه تشكيل دولت دهم برگزار گرديد بازتاب وسيعي در سطح رسانه‌ها نداشت اما از همين جلسه، دو خبرسازي انجام شد كه تفاوت آنها بسيار زياد بود. روز دوشنبه دو تن از نمايندگان مجلس هشتم كه حمايت آنها از احمدي‌نژاد بسيارآشكار است به تمجيد از دستاوردهاي جلسه پرداختند. اسماعيل كوثري نماينده تهران كه قبلاً اقامت همراه با احمدي نژاد در نيويورك را با شب‌هاي عمليات در دوره دفاع مقدس مقايسه كرده بود، در خصوص جلسه نمايندگان با احـمـدي‌نـژاد گـفـت:‌"جلـسـه خـوب و قـابـل قبوليدر راستاي تعامل و هماهنگي هر چه بيشتر دولت و مـجلـس بـود و ‌اكـثـريـت قـريب به اتفاق نمايندگان و همچنين كساني كه از دولت در اين جلسه حضور داشتند، از ‌اين جلسه راضي بودند."‌مير تاج الديني نماينده اصولگراي تبريز نيز با ابراز رضايت از نتايج اين جلسه اظهار كرد :" ‌احمدي نژاد در اين جلسه صحبت هايي داشت مبني بر اينكه در گذشته تلاش مي كردند كه ‌بين مجلس و دولت اختلاف ايجاد كنند كه به ياري خداوند و هوشياري نمايندگان اين اتفاق ‌نيفتاد و ما با نمايندگان مجلس همفكر و همسو هستيم به گونه اي كــه شـرط اصلـي مـا ‌هـمـدلـي بـا نـمـايـندگان است." ‌اين در حالي است كه روز گذشته دو تن از نمايندگان اصولگراي مجلس، روايتي متفاوت و بلكه متضاد از اين جلسه ارائه نمودند. علي عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با انتقاد از فضاي اين جلسه و با بيان اين‌كه جلسه اصولگرايان با رئيس جمهور به جمع‌بندي مطلوب نرسيد، گفت: اسم اين جلـسـه را نـمـي‌توان تعامل گذاشت، تعامل را بايد همفكـري معنـي كنيـم، گـذاشتـن يـك جلسـه كـه نمايندگان صحبت‌هاي خود را بگويند و رئيس جمهور هم حرف خود را بگويد و اين‌كه قرار شود نمايندگان افرادي را جهت وزارت به رئيس جمهور معرفي كنند اسمـش تعـامـل و همفكـري نيست. ‌علي عباسپور تهراني‌فرد در گفتگو با ايسنا، با اشاره به جلسه مجمع نمايندگان اصولگرا با رئيس جمهور اظهار كرد: اين ليست دادن‌ها و افراد معرفي كردن‌ها را همه اقشار جامعه مي‌توانند انجام دهند، در حالي كه نمايندگان مـجلس كساني هستند كه بايد مهر تاييد به وزراي معرفي شده از طرف رئيس جمهور بزنند. ‌‌به گفته وي، نمايندگان نقطه نظراتي درباره وزرا داشتند، مبني بر اين‌كه وزرا بايد متدين، انقلابي، ولايت‌پذير بوده، از تخصص لازم برخوردار باشند، همچنين عنوان ‌شد كه كشور ما از نظر اقتصادي در شرايطي است كه وزراي اقتصادي بايد كارآمد باشند تا بتوانند تورم، بيكاري و ركود را حل كنند و مسئله‌اي مثل خصوصي سازي را به خوبي پيش ببرند. ‌‌عباسپور تهراني فرد با بيان اين‌كه در اين جلسه بحث پيشرفت علمي كشور مطرح شد، افزود: اين موضوع مطرح شد كه عملكرد دولت نهم در مورد وضع آموزش و تحقيقات براي اين كه به اهداف چشم انداز بيست ساله برسيم نگران كننده است، لـذا بـا توجه به اين‌كه پايان دولت دهم تقريبا ما را در نيمه راه چشم‌انداز بيست ساله قرار مي‌دهد، بايد وزرايي در راس وزارتخانه‌هاي آموزش و علمي كشور قرار گيرند كه بتوانند اين هدف را برآورده كنند. ‌‌وي افزود: رئيس جمهور نيز توضيحاتي داد درباره اين كه كابينه بايد با رئيس جمهور هماهنگ باشد. ‌‌به گفته وي، قرار شد اگـر نـمـايندگان نظري راجع به افراد به عنوان افراد پيشنهادي خود دارند، اسامي آنها را به معاون پارلماني رئيس جمهور بدهند. ‌‌نماينده تهران معتقد است كه بايد شرايط هر وزارتخانه با مجلس در نظر گرفته شود، يعني به طور سيستماتيك هيئت رئيسه مجلس يا هيئت رئيسه فراكسيون اصولگرايان، مكانيزم و روش مشخصي را تعيين كنند كه وضعيت هر وزارتخانه و برنامه‌هاي مدنظر رئيس جمهور براي آن لحاظ شده و بعـد، از ميان افرادي كه براي آن وزارتخانه مناسب هستند افرادي را مورد بررسي قرار دهند و سپس براي هر وزارتخانه چند نفر (حدود 4 نفر) مشخص شوند و رئيس جمهور از ميان آنها يك نفر را انتخاب كند. ‌‌علي مـطهـري نيز با اشاره به اين جلسه، اظهار داشت: ‌احمدي نژاد نيروهاي صالح دولت‌هاي قبلي و گروه ها و افراد منتقد را به بهانه اشرافي گري و لزوم همگرا بودن اعضاي ‌كابينه رد مي كند.‌علي مطهري در گفتگو با مهر، با بيان اينكه جلسه اعضاي فراكسيون اصولگرايان با احمدي نژاد بي ‌نتيجه نبود، اظهار داشت: در اين جلسه نظرات دوطرف شنيده و رئيس جمهور با نظرات نمايندگان آشناتر شد. ‌وي در عين حال تصريح كرد: به نظر مي رسد احمدي نژاد بر معيارهاي قبلي خود مبني بر انتخاب وزيران از ‌يك گروه خاص، همچنان تاكيد مي ورزد. ‌نماينده تهران با تاكيد بر اينكه احمدي نژاد بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كه وي صرفا مجري ‌سياست‌هاي اقتصادي، سياسي وفرهنگي نظام است كه در شوراهاي عالي تصويب مي شود، عنوان كرد: انتخاب ‌يك رئيس جمهور به اين معنا نيست كه افكار وانديشه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي وي اجرا شود و وزرا ‌تابع و مطيع احمدي نژاد يا به تعبير وي همگرا باشند.‌اين عضو فراكسيون اصولگرايان با اشاره به اينكه در صورت تداوم چنين روندي، از نخبگان بهره كـافـي را نخـواهيـم ‌بـرد، متذكرشد: اصولا اين فكر احمدي نژاد كه در انديشه حذف هاشمي رفسنجاني وهـمـفـكران وي از انقلاب است ‌يك خطاي بزرگ خواهد بود.‌سخنگوي كميسيون قضايي - حقوقي مجلس هم در اين خصوص اعلام كرد : رئيس جمهور در نظر ندارد قبل از معرفي رسمي وزيران به مجلس دربـاره افـراد مـد نـظـر با ‌كميسيون‌هاي تخصصي و نمـاينـدگـان رايـزنـي كند، روز دوشنبه نيز در جلسهبا فراكسيون اصولگرايان تاكيد كرد اگر ‌كسي پيشنهادي دارد اعلام كند و اين به معني رايزني نيست.‌به گزارش مهر، رحيمي گفت: قطعا اين روش بي اثر خواهد بود، اگر ليست وزيران به مجلس معرفي مي شد براي جلسه راي اعتماد ‌وضعيت بهتري پيش مي آمد. ‌وي با اشاره به پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر اعلام نظر نمايندگان به صورت مجامع استاني، خاطر نشان كرد: ‌نمايندگان، افرادي سياسي هستند و معني اين عبارات را مي دانند؛ اينكه نمايندگان فردي را به رئيس جمهور معرفي ‌كنند يا اينكه رئيس جمهور ليست مد نظر خود را بـه نمـاينـدگـان ارائه دهد و نظر آنان را جويا شود و از بين آنان ‌بهترين ها را با استفاده از نظر نمايندگان انتخاب كند، متفاوت است.‌نماينده ملاير خاطر نشان كرد: وقتي خبرها حاكي از بسته شدن ليست وزيران است و سپس رئيس جمهور بگويد ‌شما اسم بدهيد، ايـن يك تعارف سياسي است و نمي شود روي آن حساب باز كرد، البته نمايندگان نيز هيچ حسابي ‌روي اين پيشنهاد باز نكرده اند.‌وي تاكيد كرد: همانطور كه رئيس جمهور طبق حق قانوني خود از اختياراتش در معرفي وزيران استفاده خواهد ‌كرد، قطعا مجلس هم در راي اعتمـاد بـه وزيـران از اختيـارات قانوني خود استفاده مي كند و وزيراني كه تشخيص ‌دهد براي اين پست مناسب هستند را انتخاب مي كند

No comments:

Post a Comment