Sunday, August 16, 2009

میر حسین موسوی در تویتر و فیس بوک: تجمع روز دوشنبه تشکیل خواهد شد

تجمع روز دوشنبه تشکیل خواهد شد: ساعت 16 مقابل دفتر روزنامه (پل کریمخان) و خیابان های اطراف برای حضور میلیونی رسانه شمائید

No comments:

Post a Comment