Thursday, August 13, 2009

خبر دروغ خبرگزارى فارس درباره نامه انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم ژاپن و جوابيه گروه موج سبز ژاپن


انجمن مجعولی به نام انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم ژاپن که حتی شهامت ندارد اسامی اعضای خود را اعلام کنند تا همگان با اهداف و افکار آنها آشنا گردند، ارتباط تنگاتنگ خود با سازمانهای مخوف اعتراف گیری و شکنجه را پدیدار کرده است.
فارغ از هرگونه استدلالی، قرار گرفتن اخبار و بیانیه های این انجمن بر روی خبرگزاریهای عمده دولت کودتا، خود عیان کننده ماهیت این افراد است و هرگونه شک و شبهه ای در مورد سرسپردگی این انجمن را به یقین تبدیل می سازد.
گروه موج سبز ژاپن به نمایندگی از اکثریت دانشجویان ایرانی مقیم ژاپن مراتب انزجار خود را از اعمال پلیدی که با تقلب در آرای ملت آغاز شد، با ضرب و شتم معترضین، تیراندازی به شهروندان بی دفاع، بازداشت غیر قانونی، قتل و شکنجه و تجاوز در زندان ادامه یافت و اکنون به اعتراف گیری زیر فشار و دادگاههای نمایشی انجامیده است اعلام میدارد.
آشکار شدن تجاوز جنسی به برخی از بازداشت شدگان، تنها موید گوشه ای از فاجعه بوده و تغییر عمده ای در اصل موضوع ایجاد نکرده است. بدیهی است حکومتی که در آرای میلیونها شهروندش دست می برد یا به ضرب گلوله مستقیم فرزندان این مرز و بوم را در کوچه و خیابان به شهادت رسانده و یا جمجمه و دهان آنان را در زندان خرد می کند برای خاموش کردن صدای اعتراض از هیچ عمل کثیف دیگری از جمله تجاوز فروگذار نمی نماید.
هر قدمی که بر می داریم در ادامه راه خود مصمم تر می گردیم و هر خبر ناگواری که می شنویم ایمانمان به دمیدن صبح و بیرون رفتن دیو ظلم و استبداد، محکم تر می گردد
لینک خبرگزاری اعتراف گیران

No comments:

Post a Comment