Monday, August 17, 2009

یکی‌ از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:پیشنهاد اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري

ملت ایران از آقای هاشمی‌ رفسنجانی‌ انتظار دارد که به وظیفه قانونی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کرده و در خصوص تشکیل شورای موقت رهبری تصمیم گیری نمایند. وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده ۱۱: پيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي اصل يكصد ودهم كه در اصل يكصدويازدهم تصريح گرديده است

No comments:

Post a Comment