Sunday, August 16, 2009

یک پیام در حیات نو: لباس شخصى‌هايى که مردم را زدند، کشتند و وسايل همه نوع تخريب به همراه داشتند از کجا آمدند؟

معاون اجتماعى وزير کشور که مى‌گويد ماهيت لباس شخصى‌هايى که اموال مردم را به آتش کشيدند و به ماموران انتظامى حمله کردند در برخى رسانه‌ها مبهم ماند. آقاى معاون چرا اشاره‌اى به هزاران نقطه ابهام در اين پرونده که اکثر نهادهاى حکومتى در آن متهم به حساب مى‌آيند نمى‌کند؟ لباس شخصى‌هايى که مردم را زدند، کشتند و وسايل همه نوع تخريب به همراه داشتند چطور؟ اينها از کجا بودند؟ اگر به پرونده کهريزک رسيدگى شود آن وقت شما هم پاسخ خود را خواهيد گرفت. کمى صبر کنيد. عجله نداشته باشيد خداوند بزرگ است و صبرش هم خيلى زياد

No comments:

Post a Comment