Monday, August 17, 2009

مردم در اطراف هفت تیر و کریمخان حضور دارند. از ساعت 18:30 نیروهای تازه نفس با موتور مستقرشدند

شعارهای مردم در وسط میدان هفت تیر ورودی متر: ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم ، مرگ بردیکتاتور، توپ تانک بسیجی دیگر اثرندارد، مجتبی بمیری رهبری رو نبینی . ماموران ضدشورش مردم را تا پله های مترو تعقیب کردند و با باتوم به جان مردم افتادند. بیشتر معترضین زنان و دختران هستند که یکی از انها از ناحیه سر بشدت مضروب شد .. مردم تجمع خود را به تناوب هر لحظه از این سمت میدان به آن سمت و بالعکس تغییر میدادند . در ضلع جنوب غربی ماموران انتظامی از گاز فلفل استفاده کردند. اگر این اطراف هستید به سمت هفت تیر بیائید

No comments:

Post a Comment