Thursday, August 13, 2009

هرهفته چهارشنبه بازار تهران راس ساعت 11 منتظر حضور سبزتان هستیم

باید هر هفته چهارشنبه تجمع در بازار راس ساعت 11 رسمی باشد این باید در برنام جنبش سبز باشد تا هر بار بسیاری دیگر از مردم که در بازار حضور دارند و مغازه دار ها به این جنبش بپوندند.. هرهفته چهارشنبه بازار تهران راس ساعت 11 منتظر حضور سبزتان هستیم. این یک پیروزی ایست. با توجه به این که این تجمع فقط در بالاترین مطرح شد بنظرم عالی بود. اینها بسیار از ما وحشت دارند بچه ها پیروزی نزدیک است.

هرهفته چهارشنبه بازار تهران راس ساعت 11 منتظر حضور سبزتان هستیم. این را به یک برنامه تبدیل کنیم

No comments:

Post a Comment