Monday, August 17, 2009

روزنامه جمهوری اسلامی: وزاری معرفی شده توسط رئیس جمهور پرونده دار هستند

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع شماره دوشنبه اش نوشته که : اعلام اسامي بعضي از وزراي كابينه آينده توسط رئيس جمهور آنهم از تلويزيون با توجه به پرونده دار بودن آنها موجب تعجب مردم شد. به نوشته جمهوری اسلامی، خانم فاطمه آجرلو كه براي وزارت رفاه در نظر گرفته شده به دليل هم پرونده بودن با ماجراي پاليزدار اكنون تحت تعقيب دستگاه قضائي است و وزير صنايع كنوني كه وعده ابقاي وي داده شده داراي محكوميت در دادگاه مي باشد

No comments:

Post a Comment