Saturday, August 8, 2009

همسر دکتر تاجرنیا بازداشت شد

همسر دکتر تاجرنبا به همراه برادر و برادر همسرش در مقابل دادگاه فرمایشی بازداشت شدگان حوادث اخیر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. فخرالسادات محتشمی پور همسر تاجرنیا در این باره در وبلاگ خود می نویسد: خوب دیگه مثل این که شروع شد نوبت خانواده زندانیان سیاسی است یا سکوت یا داغ و درفش این منطق برایتان آشنا نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خواهر عزیزمان را همین امروز جلوی دادگاه فرمایشی نیروی انتظامی به اتفاق برادر و همسر برادرش دستگیر کردند و جرمشان اصرار برای دیدن عزیزشان بوده است پس از نزدیک دو ماه دوری و بی خبری از اصل حالش!!! قاضی مرتضوی دادستان تهران روز یک شنبه هفته گذشته پس از دادگاه در جواب وکیل همسرم برای درخواست ملاقات گفته بود بگویید همین یکی دو روز در همین هفته دادگاه می گذاریم و می آید تاجزاده و خانواده اش بیایند ملاقات کنند . وکیل گفته بود مرد حسابی صندلی ها که قبل از شروع دادگاه توسط خودتان پر می شود . ایشان لبخندی مرحمت فرموده گفته بود: می گذاریم دادگاه انقلاب که بزرگتر است وآن هفته شد این هفته و مضحکه آقایان خوشبختانه بدون حضور همسرم برگزار شد . امروز خانواده ها به شوق دیدار عزیزانشان از ٧ صبح تا حدود یک ساعت پیش پشت در منتظر ماندند و دیدار یار نصیبشان نشد.و در عوض مادر چهار فرزند خردسال دکتر تاجرنیا را بردند . به کجا ؟ خدا داند . دکتر همین چند روز پیش هشدار داده بود و این مادر با توکل زیاد گفته بود : فرزندانمان خدایی دارند که از همه به آنان مهربان تر است . خداوندا ریشه ظلم را برکن آمین

No comments:

Post a Comment