Saturday, August 8, 2009

خانم کلینتون: دادگاه های نمایشی در ایران نشان دهندۀ این است که دولت ایران از مردم خود نیز هراس دارد

خانم کلینتون در مصاحبه ای با شبکۀ « سی ان ان » به فرید زکریا گفت: دادگاه های نمایشی در ایران نشان دهندۀ این است که دولت ایران از مردم خود نیز هراس دارد

No comments:

Post a Comment