Thursday, August 6, 2009

مهاجرانی:خامنه‌ای هیچگاه از برگزیده شدن هاشمی‌ به عنوان ریاست مجلس خبرگان رهبری خشنود نبوده است

مهاجرانی که در گفتگو با بی‌ بی‌ سی‌ شرکت کرده بود عنوان کرد که خامنه‌ای طی‌ دو مرحله انتخابات برای ریاست مجلس خبرگان نظر بر این داشت که یزدی یا جنتی به عنوان ریاست این مجلس انتخاب شوند که این امر به دلیل نفوذ آقای هاشمی‌ در میان اعضای مجلس خبرگان ممکن نشد و خامنه ای‌ نیز عدم خشنودی خود را از این موضوع با مطرح نکردن نتیجه انتخابات برای ریاست مجلس خبرگان در دیدار با اعضای این مجلس با وی ابراز کرده است

No comments:

Post a Comment