Wednesday, August 5, 2009

فرمانده سپاه بالای مجلس، فرمانده ارتش پایین مجلس؛ آرایش جدید نیروهای نظامی پس از کودتا

عکس‌های جلسه نمایشی تنفیذ که در سایت رسمی رهبر منتشر شده، نشان می‌دهد که فرمانده سپاه در بالای مجلس و بین روحانیان نزدیک به رهبر نشسته است، اما فرمانده ارتش چندین متر آن‌طرف‌تر و در کنار عموم حاضران جا پیدا کرده است. با توجه به اینکه در فیلم‌ها مشخص است که دفتر رهبری حتی محل نشستن میهمانان مجلس را هم مشخص می کند، آیا باید تفاوت محل نشستن فرماندهان سپاه و ارتش را به معنای شرایط جدید در موقعیت نیروهای نظامی پس از وقوع کودتای انتخاباتی دانست؟

No comments:

Post a Comment