Wednesday, August 5, 2009

فرسایش ماموران/ بعد از بهارستان - 5شنبه شب نیمه شعبان فرصت شام مفت خوری را از ماموران بگیریم.۶ تا 10شب ولیعصر تاونک

با توجه به شلوغ بودن خیابانهای مرکزی و جنوب تهران در شب نیمه شعبان بهترین فرصت هم برای اجتماعات متمرکز هم اجتماعات پراکنده است .با یک تیر دو هدف ، هم با اجتماع خود ماموران را که از اجتماع صبح تا بعداز ظهرچهارشنبه بهارستان و بازار خسته هستند فرسوده ترمیکنیم هم انها را از شیرینی و شربت و شام مفت خوردن می اندازیم

No comments:

Post a Comment