Tuesday, August 4, 2009

۴۵برندۀ جایزه نوبل: ما امضا کنندگان زیر، قویا نقض آشکار حقوق بشر را در ایران پس از انتخابات اخیر محکوم می کنیم

چهل و پنج برندۀ جایزه نوبل روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده ضمن امیدواری دادن به مردم ایران نقض حقوق بشر در کشور را به دنبال اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شدیدا محکوم کردند. آنها به مردم ایران می‌گویند: «خود را تنها احساس نکنید. امید خود را از دست ندهید. جهان می‌داند که بقای فیزیکی و معنوی‌اش به بقای شما وابسته است

No comments:

Post a Comment