Saturday, August 1, 2009

یازده صبح امروز، اعتراض به دادگاه نمایشی

خانواده زندانیان (بخوانيم موسوي) : مردم تنهایمان نگذارید خانواده زندانیان سیاسی دیشب اعلام کردند در اعتراض به دادگاه فرمایشی روزشنبه، امروز ـ یکشنبه ـ ساعت یازده در برابر دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی و دفتر تشخیص مصلحت نظام در خیابان ولی عصر، رو به روی خیابان جامی، پاستور شرقی، تجمع می کنند

No comments:

Post a Comment