Monday, August 3, 2009

افشای زیرکانه و ضربه فنی به دادگاه نمایشی توسط خود ابطحی در جلسه دادگاه + مدرک مستند

خلاصه ماجرا: ابطحی در جلسه دادگاه که توسط صدا و سیما هم پخش شد با زیرکی به تمرین جلسه دادگاه در روز قبل اشاره می کند و می گوید: نقل قول "" من تقلب رو دیروز در جمع دوستانی که همینجا [محل تشکیل جلسه دادگاه!] بودند و باهاشون صحبت می کردم با این عنوان شاید طنز آلود مطرح کردم و گفتم که ..."" --- از کسی که در بند است افشاگری در این حد انتظار نمی رفت اما ابطحی با زیرکی تمام این مسئله را بیان می کند و جالب اینجاست که قاضی هم متعجب نمی شود که ابطحی چرا جلسه تمرینی دیروزشان را لو داد و صدا و سیما هم خوشحال از اینکه ابطحی تقلب در انتخابات را رد می کند، در تله ای که ابطحی برایشان پهن کرده می افتد و این بخش را از تلویزیون پخش می کند

No comments:

Post a Comment