Wednesday, August 12, 2009

اکبر گنجی : تعداد اندک شماری می خواهند نماد خود را به تجمعات خارج از کشور تحمیل کنند

شما آزادید در تجمعات خود پرچم شیر و خورشید را بالا برید، ما هم باید آزاد باشیم در تجمعات خودمان، نمادی را که دوست داریم با بریم -جنبش سبز ایران، نه سلطنت طلب است، نه به هیچ گروه دیگری تعلق دارد. اتصال این جنبش به گروهی خاص، نه تنها هیچ کمکی به این جنبش نمی کند، بلکه بهانه ی سرکوب را در اختیار رژیم قرار می دهد. -ما از حقوق شما و هر فرد و گروه دیگری دفاع می کنیم. به نظر ما شما حق دارید تجمعات اعتراضی برگزار کنید و پرچمی را که نماد ملی به شمار می آورید، بالا برید. درخواست ما از شما این نیست که از حقوق ما دفاع کنید، درخواست ما از شما، فقط و فقط، ، این است که پرچم خود را به ما تحمیل نکنید. تجمع ما را به نام خود ثبت نکنید. نماد ما سبز است. اگر مردمی که در ایران در حال مبارزه اند، نمادشان سیاه بود، نماد ما هم سیاه می شد. برای اینکه ما از جنبش آنان که در ایران در حال مبارزه اند حمایت می کنیم. اگر دموکراسی را قبول دارید، بگذارید ما تجمع خاص خود داشته باشیم

No comments:

Post a Comment