Wednesday, August 5, 2009

گزارش ها حاکی از تجمع معترضين در بخش هايی از تهران و سرکوبی شديد آنها ست

برخی گزارش ها حاکی از استقرار گسترده نيروهای ضد شورش و لباس شخصی با موتورسيکلت های خود در ميادين و خيابان های مرکزی تهران، از ميدان انقلاب تا ولی عصر و از ولی عصر تا ونک و فاطمی از ظهر امروز است. آخرين گزارش ها حاکی است از حدود ۴ بعد از ظهر در ميدان ولی عصر تهران گروهی از معترضين جمع شده اند و نيروهای ضد شورش مانع از شکل گيری تجمع معترضين می شوند. همچنين گزارش می شود که در ميدان ونک مردم شعارهايی را سر داده اند اما نيروی های بسيجی و موتوار سوار و لباس شخصی با حملات خود می کوشند آنها را پراکنده کنند

No comments:

Post a Comment