Sunday, August 2, 2009

ناپديد شدن بازرس ویژه میرحسین موسوی

اعتماد‌: محمدرضا معتمدنيا بازرس ويژه ميرحسين موسوي به دنبال تماسي که با وي گرفته شد و بعد از چند روز ناپديد شد. وي از 13 تيرماه به بعد در مکان نامعلومي نگهداري مي شود و از آن زمان تاکنون دو بار با منزل خود تماس گرفته است. محمدرضا معتمدنيا سابقه بازرسي ويژه شهيدان رجايي و باهنر و نخست وزيري مهندس موسوي را در کارنامه خود دارد. وي در اين انتخابات بازرس ستاد مرکزي موسوي بود

No comments:

Post a Comment