Saturday, August 8, 2009

میامی هرالد: لازم نیست انیشتن باشی تا بفهمی این اعترافات از پیش نوشته است

در بخشی از این مقاله نویسنده از قول یک محقق ایرانی بیان می دارد که با توجه به اینکه تمام متهمان از ابطحی گرفته تا خبرنگار نیوزویک دارند به یک موضوع و یک جرم مشابه اعتراف می کنند لازم نیست انیشتن باشی که بفهمی این اعترافات از پیش اماده و نوشته شده است. در ادامه مقاله به ابعاد مختلف دادگاه نمایشی اخیر اشاره شده است

http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/1177847.html

No comments:

Post a Comment