Sunday, August 2, 2009

اوج‌گیری فریادهای الله اکبر در پشت بام‌ها

بر اساس گزارش‌های رسیده به «موج سبز آزادی» دیشب و در اولین ش از هفته‌ی سیاه ملت ایران، مناطق مختلف شهر تهران و برخی شهرها از جمله شیراز و اصفهان شاهد اوج‌گیری فریادهای الله اکبر و شعارهای دیگر بود. در این گزارش‌ها به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، »دولت کودتا، استعفا استعفا» و نیز «زندانی سیاسی، آزاد باید گردد» به همراه برخی شعارهای دیگر پراکنده اشاره شده است. در همین حال برخی گزارش‌ها حاکی است دیشب برای اولین بار شعارهای صریحی علیه رهبر نظام از پشت بام‌ها شنیده می‌شد. گفتنی است پیش از این گروهی از حامیان جنبش سبز در فضای اینترنت خواستار اوج‌گیری شعارهای الله اکبر از آغاز این هفته شده بودند. با توجه به این قرارها، پیش‌بینی می‌شود امشب و در آستانه روز تنفیذ که در افکار عمومی «روز نکبت» نام گرفته است، فریاد الله اکبر و شعارهای پشت بام‌ها به شدت گسترش یابد

No comments:

Post a Comment